ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೆಜು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ N.S.S ಹಾಗೂ I.Q.A.C ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 159 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

Re-Accredited B+ by NAAC

ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೆಜು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ N.S.S ಹಾಗೂ I.Q.A.C ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 159 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೆಜು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ N.S.S ಹಾಗೂ I.Q.A.C ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 159 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

%d bloggers like this: