ಡಿಸೆಂಬರ್ 6. ರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್. ಬಿ. ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.”ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.ಡಾಕ್ಟರ್.ಆನಂದ್ ಕಾರ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು

Re-Accredited B+ by NAAC

ಡಿಸೆಂಬರ್ 6. ರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್. ಬಿ. ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.”ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.ಡಾಕ್ಟರ್.ಆನಂದ್ ಕಾರ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು

%d bloggers like this: